01 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Main Title (Junichi Kanezaki).flac
02 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Wataru Theme (Junichi Kanezaki).flac
03 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Believe the Love (vocal by Shinobu Adachi) (Hayato Kanbayashi).flac
04 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Fierce Fight (Masahiro Kawasaki).flac
05 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Crystal Words (Masahiro Kawasaki).flac
06 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Tension (Masahiro Kawasaki).flac
07 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Starry Sky (vocal by Mayumi Tanaka) (Takeshi Ike).flac
08 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Straight Eyes (vocal by a-chi-a-chi) (Miki Matsubara).flac
09 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Prologue (Floating World Suite 2) (Michiru Oshima).flac
10 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – The Thief (Michiru Oshima).flac
11 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Conspiracy (Michiru Oshima).flac
12 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Prank (Michiru Oshima).flac
13 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Tiger King (Michiru Oshima).flac
14 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Sadness (Michiru Oshima).flac
15 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Last Battle (Michiru Oshima).flac
16 Mashin Hero Wataru 3 – Floating World Music Collection 2 – Epilogue (Michiru Oshima).flac

flac::319.1MB
链接:
提取码:1909