01 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Fight! (vocal by Yumiko Takahashi) (Kaoru Ito).flac
02 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Ryujinmaru (Junichi Kanezaki).flac
03 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Deadly Light Dragon Sword (Junichi Kanezaki).flac
04 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – What If…Catch Me! (vocal by Megumi Hayshibana & Kazue Ikura) (Takeshi Ike).flac
05 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Wild Wings (vocal by Koichi Yamadera) (Hiroshi Ohtaguro).flac
06 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – No Girl (vocal by a-chi-a-chi) (Kazuyuki Komuro).flac
07 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Over the Rainbow (vocal by Yumiko Takahashi) (Yoshio Tatano).flac
08 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Ryujinmaru Appears Desperate (Junichi Kanezaki).flac
09 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Hot Wind (Satoshi Kadokura).flac
10 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Blue Jungle (Satoshi Kadokura).flac
11 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Legendary Bird (Satoshi Kadokura).flac
12 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Wataru’s Theme (Satoshi Kadokura).flac
13 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Battle 1 (Satoshi Kadokura).flac
14 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Battle 2 (Hayato Kanbayashi).flac
15 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 2 – Peace (Hayato Kanbayashi).flac

flac::307.8MB
链接:
提取码:1909