01 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Step by Step (vocal by Yumiko Takahashi) (Hitomi Tachibana).flac
02 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Ryujinmaru Appears (Hayato Kanbayashi).flac
03 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Ryujinmaru (Hayato Kanbayashi).flac
04 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Senjimaru (Hayato Kanbayashi).flac
05 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Evil Genie (Hayato Kanbayashi).flac
06 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Hope (Hayato Kanbayashi).flac
07 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Step by Step (instrumental) (Hitomi Tachibana).flac
08 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – You Can’t Stop Love (vocal by Yumiko Takahashi) (Hiroaki Sei).flac
09 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Signs of Darkness (Satoshi Kadokura).flac
10 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Monja Village (Satoshi Kadokura).flac
11 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Fairytale Castle (Satoshi Kadokura).flac
12 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – High Cheese in the Town of Pizza (Satoshi Kadokura).flac
13 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Listening to Baroque (Satoshi Kadokura).flac
14 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Flamenco Dancer (Satoshi Kadokura).flac
15 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Bullfighter (Satoshi Kadokura).flac
16 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Tonton (Satoshi Kadokura).flac
17 Mashin Hero Wataru 2 – Music Collection 1 – Reunion with Ryujinmaru (Satoshi Kadokura).flac

flac::253.1MB
链接:
提取码:1909