01 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Seiryuden (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
02 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Dream Balloon (vocal by a-chi-a-chi) (Miki Matsubara).flac
03 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – White Tiger (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
04 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Moon Goodess (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
05 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Strenuous Battle (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
06 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Phoenix Flame Dragon (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
07 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Lonely Warrior (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
08 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Savior’s Heart (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
09 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Haniwaman (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
10 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Super Energy (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
11 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – With One Heart (Instrumental) (Hitomi Tachibana).flac
12 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Prelude to Chaos (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
13 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Glowing Illusion (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
14 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Floating Capriccio (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
15 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Mysterious Nocturne (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
16 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Round Dance (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
17 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Fugue (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
18 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Sorrowful Dance (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
19 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – Pure Love Concerto (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
20 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – The Strongest Rhapsody (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
21 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – End of Departure (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
22 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 3 – The Sky Follows You (vocal by Kazue Ikura) (Masatoshi Sakashita).flac

flac::357.9MB
链接:
提取码:1909