01 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Boys be Ambitious (Instrumental) (Hitomi Tachibana).flac
02 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Power of Dream (vocal by Hitomi Mieno) (Hitomi Taniwaki).flac
03 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Lion Ryujinmaru (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
04 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – The Launch (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
05 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Galberan (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
06 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – The Phoenix (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
07 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Power Fight! (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
08 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – The Sparrow (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
09 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Sacred Tree (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
10 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Good Luck (vocal by Hitomi Mieno) (Hitomi Tachibana).flac
11 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Rainbow Prelude (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
12 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Light Variation (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
13 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Illusion (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
14 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Gunman Yakyoku (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
15 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Madness & Conspiracy (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
16 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Glittering Rondo (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
17 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Fierce Fighting (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
18 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Sorrow (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
19 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Hurry to the Dream (Tomoyuki Asakawa & Toshihiko Sahashi).flac
20 Chou Mashin Hero Wataru – Music Collection 2 – Honesty (vocal by a-chi-a-chi) (Masatoshi Sakashita).flac

flac::325.4MB
链接:
提取码:1909