01. Listen!! – Seiko Matsuda.flac
02. Kiss Me Please – Seiko Matsuda.flac
03. たそがれにSay Good-bye – Seiko Matsuda.flac
04. レモンティーとチョコレートパフェ – Seiko Matsuda.flac
05. Mulholland Drive Cafe – Seiko Matsuda.flac
06. We Are Love (English Version) – Seiko Matsuda.flac
07. 本気にS・O・R・R・Y – Seiko Matsuda.flac
08. Africa – Seiko Matsuda.flac
09. Drive Me To The Sky – Seiko Matsuda.flac
10. 浮気なMy Boy – Seiko Matsuda.flac
11. Morning Beach~Spring Lakeにて – Seiko Matsuda.flac

flac::348MB
链接:
提取码:1909